മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brush Edit
    തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക
    Clean with a brush


brush Edit
    ശുചീകരണോപകരണം
    (n)An implement that has hairs or bristles firmly, set into a handle


brush Edit
Verb
    rub with a brush, or as if with a brush
eg: Johnson brushed the hairs from his jacket


brush Edit
Verb
    touch lightly and briefly
eg: He brushed the wall lightly


brush Edit
Verb
    clean with a brush
eg: She brushed the suit before hanging it back into the closet


brush Edit
Verb
    sweep across or over
eg: Her long skirt brushed the floor


brush Edit
Verb
    remove with or as if with a brush
eg: brush away the crumbs


brush Edit
Verb
    remove with or as if with a brush
eg: brush the dust from the jacket


brush Edit
Verb
    remove with or as if with a brush
eg: brush aside the objections


brush Edit
Verb
    cover by brushing
eg: brush the bread with melted butter


brush Edit
Noun
    a dense growth of bushes


brush Edit
Noun
    an implement that has hairs or bristles firmly set into a handle


brush Edit
Noun
    momentary contact


brush Edit
Noun
    conducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor


brush Edit
Noun
    a bushy tail or part of a bushy tail (especially of the fox)


brush Edit
Noun
    a minor short-term fight


brush Edit
Noun
    the act of brushing your teeth
eg: the dentist recommended two brushes a day


brush Edit
Noun
    the act of brushing your hair
eg: he gave his hair a quick brush


brush Edit
Noun
    contact with something dangerous or undesirable
eg: I had a brush with danger on my way to work


brush Edit
Noun
    contact with something dangerous or undesirable
eg: he tried to avoid any brushes with the police


Brush
    മാര്‍ജ്ജനി, ആഘര്‍ഷണി


Entries from Olam Open Database

Brush()::
    ബ്രഷ്‌,
    പെയ്ന്‍റ് ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ്,
    ചിത്രകാരന്റേയും മറ്റും ബ്രഷ്‌,
Brush(noun)::
    കുറുനരിയുടെ വാല്‍,
    മെല്ലെയുള്ള തട്ട്‌,
    ഉരസല്‍,
    തൂലിക,
    ഏറ്റുമുട്ടല്‍,
    ശുചീകരണോപകരണം,
    കുററിക്കാട്‌,
    ചെറിയ ഏറ്റമുട്ടല്‍,
    പഞ്ച്‌ ചെയ്‌ത കാര്‍ഡിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ സംവിധാനം,
Brush(verb)::
    പല്ല്‌ തേയ്‌ക്കുക,
    ചീകുക,
    കോതുക,
    വൃത്തിയാക്കുക,
    തലോടുക,
    മെല്ലെ തൊടുക,
    ഉരസുക,
    തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക,
    തേയ്‌ക്കുക,
    ചായമിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cite, മഞ്ഞപ്പാവാട, അഭ്യയം, മാത്രാവൃത്തം, അഭാവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean