മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sedulous Edit
    ഉദ്യമിയായ, കാര്യവ്യാപൃതനായ


sedulous Edit
Adjective
    marked by care and persistent effort
eg: sedulous pursuit of legal and moral principles


Entries from Olam Open Database

Sedulous(adjective)::
    ഉദ്യമിയായ,
    സോത്സാഹമായ,
    കാര്യവ്യാപൃതനായ,
    കഠിനപ്രയത്‌നം ചെയ്യുന്ന,
    ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ പണിയെടുക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cutler, midland, underrate, അക്ഷിതാര, ഒവ്വാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean