മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

breadline Edit
    സൗജന്യഭക്ഷണത്തിന് കാത്തുനില്ക്കുന്നപാവങ്ങളുടെ നിര


breadline Edit
Noun
    a queue of people waiting for free food


bread line Edit
Noun
    a queue of people waiting for free food


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ christ, യന്ത്രഗൃഹം, അനന്യഗതി, പുരാവൃത്തം, പുരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean