മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

voyeur Edit
    മറ്റുളളവര്‍ വസ്ത്രം അഴിക്കുന്നതോ രതിലീലകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതോ രഹസ്യമായി, നോക്കിനിന്ന് രസിക്കുന്നയാള്‍


voyeur Edit
Noun
    a viewer who enjoys seeing the sex acts or sex organs of others


Entries from Olam Open Database

Voyeur(noun)::
    മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈംഗിക ചെയ്തികള്‍ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു അനുഭൂതിയുളവാക്കുന്നയാള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fine, swish, വീ, പാത്ത, പിരയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean