മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

borrow Edit
    കടം വാങ്ങുക, അന്യനില്‍ നിന്നു സ്വീകരിക്കുക


borrow Edit
Verb
    get temporarily
eg: May I borrow your lawn mower?


borrow Edit
Verb
    take up and practice as one's own


Entries from Olam Open Database

Borrow(verb)::
    കടം വാങ്ങുക,
    പകര്‍ത്തുക,
    അന്യനില്‍ നിന്നു സ്വീകരിക്കുക,
    വായ്‌പ വാങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രേഷ്ഠ, ഭാദ്രി, മനസ്സിലാക്കുക, ആക്രോശം, പ്രാന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean