മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

congruency Edit
    ഇണങ്ങിയിരിക്കല്‍, യോജിപ്പ്


congruency Edit
Noun
    Congruence


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bark, durance, hike, അംഗുലിസംഗ, അബാല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean