മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blotch Edit
    മഷി പുരണ്ട പാട്, പുള്ളി


blotch Edit
Noun
    an irregularly shaped spot


blotch Edit
Verb
    mark with spots or blotches of different color or shades of color as if stained


Entries from Olam Open Database

Blotch()::
    ശരീരത്തിലെ കുരു,
Blotch(noun)::
    മഷിപുരണ്ട പാട്‌,
    പുള്ളി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രത്യഭിജ്ഞാത, പ്രതിഗജം, മിടമ, മുഹിരത, അഭിയാതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean