മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blockade Edit
    ഉപരോധം


blockade Edit
Noun
    a war measure that isolates some area of importance to the enemy


blockade Edit
Noun
    prevents access or progress


blockade Edit
Verb
    hinder or prevent the progress or accomplishment of


blockade Edit
Verb
    render unsuitable for passage


blockade Edit
Verb
    obstruct access to


blockade Edit
Verb
    impose a blockade on


Entries from Olam Open Database

Blockade(noun)::
    ഒരു സ്ഥലം വളഞ്ഞ് ഉപരോധം സൃഷ്ടിക്കുക,
    ഉപരോധം,
    രാജ്യം വളയല്‍,
    ഗതാഗതം തടഞ്ഞുള്ള നിരോധം,
Blockade(verb)::
    നീക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുക,
    ഗതാഗതം തടയുക,
    രാജ്യം വളയുക,
    വഴിയടയ്‌ക്കുക,
    ഉപരോധം സൃഷ്‌ടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overrate, tally, bunting, വേപ്പ്, മദിഷ്ഠ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean