മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

amass Edit
    ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുക, ശേഖരിക്കുക, ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുക


amass Edit
Verb
    collect or gather


amass Edit
Verb
    get or gather together
eg: She is amassing a lot of data for her thesis


Entries from Olam Open Database

Amass()::
    കൂന്പാരമാക്കുക,
Amass(verb)::
    സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുക,
    ഏകീകരിക്കുക,
    ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുക,
    ചേര്‍ത്തുവയ്‌ക്കുക,
    വാരിക്കൂട്ടുക,
    ശേഖരിക്കുക,
    സംഭരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gentry, അതിമെത്രാസനം, ആസ്ഫുജിത്ത്, കംസം, ഏലസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean