മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bailiff Edit
    കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍


bailiff Edit
Noun
    an officer of the court who is employed to execute writs and processes and make arrests etc.


Entries from Olam Open Database

Bailiff(adjective)::
    കോടതി നോട്ടീസ്‌ കൊണ്ടുപോയിക്കൊടുക്കുന്ന ശിപായി,
Bailiff(noun)::
    ആമ്യന്‍,
    കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍,
    എസ്റ്റേറ്റിന്റെയും മറ്റും മേല്‍നോട്ടക്കാരന്‍,
    കങ്കാണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drift, induction, juke box, ആലിക്കുക, മാര്‍മ്മിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean