മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

beslaver Edit
    ഉമിനീരൊലിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hire, ആര്‍, ചൊള്ള്, മിഥ്യാകോപം, കണ്ണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean