മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

beslaver Edit
    ഉമിനീരൊലിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ endear, scourge, അവചുളകം, അവരുദ്ധി, അപഹല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean