മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

benison Edit
    അനുഗ്രഹം, ആശിസ്സ്


benison Edit
Noun
    a spoken blessing


Entries from Olam Open Database

Benison(noun)::
    അനുഗ്രഹം,
    ആശിസ്സ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിചികിത്സിതം, പത്രരഥേന്ദ്രന്‍, കാറ്റുമൂളി, താദൃശ, ജ്ഞാതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean