മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

begone Edit
    അകലെപ്പോ


begone Edit
Interjection
    instruction to go away


Entries from Olam Open Database

Begone()::
    അകലെപോ,
    പൊയ്ക്കോ,
    പെട്ടെന്നു പോ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sarcasm, മഞ്ഞച്ചേമന്തി, ആറാമായ, ബ്ഹഹ്മദ്രുമം, വിശ്വഭേഷജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean