മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bazaar Edit
    അങ്ങാട, കടത്തെരുവ്, കമ്പോളം


bazaar Edit
Noun
    a shop where a variety of goods are sold


bazaar Edit
Noun
    a street of small shops (especially in Orient)


bazaar Edit
Noun
    a sale of miscellany; often for charity
eg: the church bazaar


bazaar
    ചന്ത


Entries from Olam Open Database

Bazaar()::
    ഫാന്‍സി വസ്‌തുക്കള്‍ വലിയ കട,
    നിരനിരയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കടകള്‍,
Bazaar(noun)::
    അങ്ങാടി,
    കമ്പോളം,
    കടത്തെരുവ്‌,
    ബസാര്‍,
    കടകളുടെ നിര,
    പീടിക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gimlet, physique, വെണ്‍തിങ്കള്‍, അമൃതഗര്‍ഭന്‍, പാത്രസൃഷ്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean