മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

basilica Edit
    പ്രാചീന റോമാക്കാരുടെ പൊതുമന്ദിരങ്ങളുടെ രീതിയില്‍ പണിയിച്ച ക്രിസ്തീയ, ദേവാലയം


basilica Edit
Noun
    an early Christian church designed like a Roman basilica; or a Roman Catholic church or cathedral accorded certain privileges
eg: the church was raised to the rank of basilica


basilica Edit
Noun
    a Roman building used for public administration


Entries from Olam Open Database

Basilica(noun)::
    പ്രാചീന റോമാക്കാരുടെ പൊതുമന്ദിരങ്ങളുടെ രീതിയില്‍ പണിയിച്ച ക്രിസ്‌തീയദേവാലയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bargain, proof, അഗണ്യം, ചെറുനാക്ക്, യുദ്ധപോതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean