മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

indoctrinate Edit
    പഠിപ്പിക്കുക, മനസ്സിനുള്ളിലേക്കു ചില ആശയങ്ങള്‍ ചെലുത്തുക


indoctrinate Edit
Verb
    teach doctrines to; teach uncritically
eg: The Moonies indoctrinate their disciples


Entries from Olam Open Database

Indoctrinate(verb)::
    സിദ്ധാന്തോപദേശം ചെയ്യുക,
    പഠിപ്പിക്കുക,
    ഉപദേശിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആചാര്യത, ആഗ്രഭോജനികന്‍, ചെമ്പന്‍പറ, ചെറിയമ്മ, ഞരടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean