മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

babbitt Edit
    കലകളെയോ ബൗദ്ധികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയോ വിലമതിക്കാതെ ഭൗതികവിജയത്തെ മാത്രം, മാനിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരന്‍


babbitt Edit
Noun
    an alloy of tin with some copper and antimony; a lining for bearings that reduces friction


babbitt Edit
Verb
    line with a Babbitt metal


Entries from Olam Open Database

Babbitt(noun)::
    കലകളെയോ ബൗദ്ധിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയോ വിലമതിക്കാതെ ഭൗതികവിജയത്തെ മാത്രം മാനിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുകീര്‍ത്തനം, പറ്ററ, കണ്ടക, കാപുരുഷന്‍, ഏകലനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean