മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

avert Edit
    അകറ്റുക, തടുക്കുക, വിലക്കുക


avert Edit
Verb
    prevent the occurrence of; prevent from happening
eg: avert a strike


avert Edit
Verb
    turn away or aside
eg: They averted their eyes when the King entered


Entries from Olam Open Database

Avert()::
    പിന്‍തിരിയുക,
    വിഘ്നമുണ്ടാക്കുക,
Avert(verb)::
    ഒഴിവാക്കുക,
    അകറ്റുക,
    വിലക്കുക,
    തടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incommensurate, മണിഗന്ധകം, അര്‍ജ്ജുനന്‍, അമിത്രഹാ, അനേഹാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean