മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aver Edit
    പ്രതിജ്ഞാപൂര്‍വ്വം


aver Edit
Verb
    report or maintain


aver Edit
Verb
    to declare or affirm solemnly and formally as true


Entries from Olam Open Database

Aver(verb)::
    സത്യമാണെന്നു ഉറപ്പിച്ചു പറയുക,
    ദൃഢമായി പറയുക,
    ന്യായീകരിക്കുക,
    പ്രതിജ്ഞാപൂര്‍വ്വം ഉറപ്പിക്കുക,
    പ്രതിജ്ഞാ പൂര്‍വ്വം പറയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ globular, inordination, order, panda, retribution


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean