മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

augustan Edit
    അഗസ്റ്റസ്സ് സീസറെയോ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭരണകാലത്തെയോ സംബന്ധിച്ച


Augustan Edit
Adjective
    relating to or characteristic of the times of the Roman Emperor Augustus
eg: the Augustan Age


Entries from Olam Open Database

Augustan(adjective)::
    അഗസ്റ്റസ്സ്‌ സീസറെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തെയോ സംബന്ധിച്ച,
    ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യത്തിന്റെ സുവര്‍ണ്ണകാലത്തെ എഴഉത്തുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mahogany, വിശ്വയു, മുതലക്കണ്ണീര്‍, ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി, പ്രത്യൗഷധം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean