മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

asteroid Edit
noun
    നക്ഷത്രസദൃശ്യമായ ചെറിയ ഗ്രഹം


asteroid Edit
Adjective
    shaped like a star


asteroid Edit
Noun
    any of numerous small celestial bodies composed of rock and metal that move around the sun (mainly between the orbits of Mars and Jupiter)


Entries from Olam Open Database

Asteroid(noun)::
    നക്ഷത്രസദൃശ്യമായ ചെറിയഗ്രഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fillet, അണുകുക, ചഞ്ചലപ്പെടുക, ചൂഡകം, അടുക്കളക്കുറ്റം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean