മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cavil Edit
    ദുസ്തര്‍ക്കമോ വൃഥാക്ഷേപമോ


cavil Edit
Noun
    an evasion of the point of an argument by raising irrelevant distinctions or objections


cavil Edit
Verb
    raise trivial objections


Entries from Olam Open Database

Cavil()::
    ദുസ്‌തര്‍ക്കമോ വൃഥാക്ഷേപമോ,
Cavil(noun)::
    കഴന്പില്ലാത്ത എതിര്‍പ്പ്,
    കുറ്റം ചുമത്തുക,
    കഴമ്പില്ലാത്ത എതിര്‍പ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകത്തുക, ഇറുമ്പുക, ആത്മാര്‍ത്ഥത, തരദേയം, ശര്‍വ്വരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean