മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aslant Edit
    ചെരിഞ്ഞ്, ചാഞ്ഞ്, കുറുകെ


aslant Edit
Adjective
    having an oblique or slanted direction


aslant Edit
Adverb
    over or across in a slanting direction


aslant Edit
Adverb
    at an oblique angle
eg: the sun shone aslant into his face


Entries from Olam Open Database

Aslant()::
    ചെരിഞ്ഞ്‌,
    കുറുകെ,
    ചാഞ്ഞ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭ്യസൂയ, തികക്കുക, നിജം, ഒട്ടുപണി, ഉപമര്‍ദ്ദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean