മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

applicator Edit
    പ്രയുക്തമാക്കുന്നതിനുളഅള യന്ത്രസംവിധാനം


applicator Edit
Noun
    a device for applying a substance


Entries from Olam Open Database

Applicator(noun)::
    പ്രയുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രസംവിധാനം,
    പ്രയോഗോപകരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contumacious, tibia, അയോദ്ധ്യ, അണിച്ചല്‍, അപഷ്ഠു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean