മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plethora Edit
    രക്തത്തില്‍ ശോണാണുക്കളുടെ ആധിക്യം, രക്താധിക്യം


plethora Edit
Noun
    extreme excess


Entries from Olam Open Database

Plethora(noun)::
    രക്തത്തില്‍ ശോണാണുക്കളുടെ ആധിക്യം,
    അതിരേകം,
    രക്താധിക്യം,
    ആധിക്യം,
    ബാഹുല്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misinterpret, teddy bear, urban, bloodshed, അംബോജക്ഷണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean