മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

apperception Edit
    അന്തര്‍ബോധം, സഹജഗ്രഹണശക്തി


apperception Edit
Noun
    the process whereby perceived qualities of an object are related to past experience


Entries from Olam Open Database

Apperception(noun)::
    ഇന്ദ്രിയാനുഭവം,
    അന്തര്‍ബോധം,
    സഹജഗ്രഹണശക്തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മനശ്ശല്യം, പ്രജവി, താമസി, നിയതി, entry


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean