മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

jumble Edit
    കലക്കുക, കുഴയ്ക്കുക


jumble Edit
Noun
    a confused multitude of things


jumble Edit
Noun
    small flat ring-shaped cake or cookie


jumble Edit
Noun
    a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous ideas


jumble Edit
Verb
    be all mixed up or jumbled together
eg: His words jumbled


jumble Edit
Verb
    assemble without order or sense
eg: She jumbles the words when she is supposed to write a sentence


jumble Edit
Verb
    bring into random order


Entries from Olam Open Database

Jumble()::
    മിശ്രിതം,
    കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക,
    ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക,
Jumble(noun)::
    കലര്‍പ്പ്‌,
    താറുമാര്‍,
    മിശ്രം,
    താറുമാറ്‌,
    ആശയക്കുഴപ്പം,
    സങ്കലനം,
Jumble(verb)::
    കലക്കുക,
    കുഴയ്‌ക്കുക,
    കൂട്ടിക്കുഴയ്‌ക്കുക,
    കൂട്ടിയിളക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ go bad, അനങ്, ചതുഷ്ടയം, പ്രാകാശ്യം, പതുങ്ങി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean