മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aperture Edit
    ഇടുങ്ങിയ ദ്വാരം


aperture Edit
Noun
    a device that controls amount of light admitted


aperture Edit
Noun
    a natural opening in something


aperture Edit
Noun
    an man-made opening; usually small


Aperture
    അപ്പേര്‍ച്ചര്‍


Entries from Olam Open Database

Aperture(adjective)::
    തുറപ്പ്,
    വിഭിന്നമായി,
Aperture(noun)::
    തുറപ്പ്‌,
    ദ്വാരം,
    ഛേദം,
    പിളര്‍പ്പ്‌,
Aperture(verb)::
    പ്രകാശത്തിന് കടക്കാനുളള ദ്വാരം,
    സുഷിരം,
    പൊട്ടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ budge, blood vessel, അവചുളകം, അരിത്, പ്രണുത്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean