മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

play Edit
    ഉത്സാഹിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക


play Edit
Verb
    participate in games or sport
eg: We played hockey all afternoon


play Edit
Verb
    participate in games or sport
eg: play cards


play Edit
Verb
    participate in games or sport
eg: Pele played for the Brazilian teams in many important matches


play Edit
Verb
    act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome
eg: This factor played only a minor part in his decision


play Edit
Verb
    act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome
eg: This development played into her hands


play Edit
Verb
    act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome
eg: I played no role in your dismissal


play Edit
Verb
    play on an instrument
eg: The band played all night long


play Edit
Verb
    play a role or part
eg: Gielgud played Hamlet


play Edit
Verb
    play a role or part
eg: She played the servant to her husband's master


play Edit
Verb
    be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children
eg: The kids were playing outside all day


play Edit
Verb
    be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children
eg: I used to play with trucks as a little girl


play Edit
Verb
    replay (as a melody)
eg: Play it again, Sam


play Edit
Verb
    replay (as a melody)
eg: She played the third movement very beautifully


play Edit
Verb
    perform music on (a musical instrument)
eg: He plays the flute


play Edit
Verb
    perform music on (a musical instrument)
eg: Can you play on this old recorder?


play Edit
Verb
    pretend to have certain qualities or state of mind
eg: She plays deaf when the news are bad


play Edit
Verb
    move or seem to move quickly, lightly, or irregularly
eg: The spotlights played on the politicians


play Edit
Verb
    bet or wager (money)
eg: He played $20 on the new horse


play Edit
Verb
    bet or wager (money)
eg: She plays the races


play Edit
Verb
    engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion
eg: On weekends I play


play Edit
Verb
    pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity
eg: Let's play like I am mommy


play Edit
Verb
    pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity
eg: Play cowboy and Indians


play Edit
Verb
    emit recorded sound
eg: The tape was playing for hours


play Edit
Verb
    emit recorded sound
eg: the stereo was playing Beethoven when I entered


play Edit
Verb
    perform on a certain location
eg: The prodigy played Carnegie Hall at the age of 16


play Edit
Verb
    perform on a certain location
eg: She has been playing on Broadway for years


play Edit
Verb
    put (a card or piece) into play during a game, or act strategically as if in a card game
eg: He is playing his cards close to his chest


play Edit
Verb
    put (a card or piece) into play during a game, or act strategically as if in a card game
eg: The Democrats still have some cards to play before they will concede the electoral victory


play Edit
Verb
    engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously
eg: They played games on their opponents


play Edit
Verb
    engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously
eg: play the stock market


play Edit
Verb
    engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously
eg: play with her feelings


play Edit
Verb
    behave in a certain way
eg: play safe


play Edit
Verb
    behave in a certain way
eg: play it safe


play Edit
Verb
    behave in a certain way
eg: play fair


play Edit
Verb
    cause to emit recorded audio or video
eg: I'll play you my favorite record


play Edit
Verb
    cause to emit recorded audio or video
eg: He never tires of playing that video


play Edit
Verb
    manipulate manually or in one's mind or imagination
eg: She played nervously with her wedding ring


play Edit
Verb
    manipulate manually or in one's mind or imagination
eg: He played with the idea of running for the Senate


play Edit
Verb
    use to one's advantage
eg: She plays on her clients' emotions


play Edit
Verb
    consider not very seriously
eg: She plays with the thought of moving to Tasmania


play Edit
Verb
    be received or accepted or interpreted in a specific way
eg: This speech didn't play well with the American public


play Edit
Verb
    be received or accepted or interpreted in a specific way
eg: His remarks played to the suspicions of the committee


play Edit
Verb
    behave carelessly or indifferently
eg: Play about with a young girl's affection


play Edit
Verb
    cause to move or operate freely within a bounded space
eg: The engine has a wheel that is playing in a rack


play Edit
Verb
    perform on a stage or theater
eg: She acts in this play


play Edit
Verb
    perform on a stage or theater
eg: I played in 'A Christmas Carol'


play Edit
Verb
    be performed or presented for public viewing
eg: What's playing in the local movie theater?


play Edit
Verb
    be performed or presented for public viewing
eg: 'Cats' has been playing on Broadway for many years


play Edit
Verb
    cause to happen or to occur as a consequence
eg: play a joke


play Edit
Verb
    discharge or direct or be discharged or directed as if in a continuous stream
eg: play water from a hose


play Edit
Verb
    discharge or direct or be discharged or directed as if in a continuous stream
eg: The fountains played all day


play Edit
Verb
    make bets
eg: Play the races


play Edit
Verb
    make bets
eg: play the casinos in Trouville


play Edit
Verb
    stake on the outcome of an issue
eg: She played all her money on the dark horse


play Edit
Verb
    shoot or hit in a particular manner
eg: She played a good backhand last night


play Edit
Verb
    use or move
eg: I had to play my queen


play Edit
Verb
    employ in a game or in a specific position
eg: They played him on first base


play Edit
Verb
    contend against an opponent in a sport, game, or battle
eg: Princeton plays Yale this weekend


play Edit
Verb
    contend against an opponent in a sport, game, or battle
eg: Charlie likes to play Mary


play Edit
Verb
    exhaust by allowing to pull on the line
eg: play a hooked fish


play Edit
Noun
    a dramatic work intended for performance by actors on a stage
eg: he wrote several plays but only one was produced on Broadway


play Edit
Noun
    a theatrical performance of a drama
eg: the play lasted two hours


play Edit
Noun
    a preset plan of action in team sports
eg: the coach drew up the plays for her team


play Edit
Noun
    a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill
eg: the runner was out on a play by the shortstop


play Edit
Noun
    a state in which action is feasible
eg: the ball was still in play


play Edit
Noun
    a state in which action is feasible
eg: insiders said the company's stock was in play


play Edit
Noun
    utilization or exercise
eg: the play of the imagination


play Edit
Noun
    an attempt to get something
eg: they made a futile play for power


play Edit
Noun
    activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules
eg: Freud believed in the utility of play to a small child


play Edit
Noun
    (in games or plays or other performances) the time during which play proceeds
eg: rain stopped play in the 4th inning


play Edit
Noun
    the removal of constraints
eg: they gave full play to the artist's talent


play Edit
Noun
    a weak and tremulous light
eg: the play of light on the water


play Edit
Noun
    verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously)


play Edit
Noun
    movement or space for movement
eg: there was too much play in the steering wheel


play Edit
Noun
    gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement
eg: it was all done in play


play Edit
Noun
    (game) the activity of doing something in an agreed succession
eg: it is still my play


play Edit
Noun
    the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize)
eg: there was heavy play at the blackjack table


play Edit
Noun
    the act using a sword (or other weapon) vigorously and skillfully


play
    ലീല, ക്രീഡനകം, വിളയാട്ടം, ക്രീഡനം, ക്രീഡിക്കുക, കിലം, കളിപ്പ്, കേലി, കളിയാട്ടം, ദോസ്ഥം, ആക്രീഡനം, കൈലം, കൂര്‍ദ്ദനം, കലവി, രമണം, ഖേല, രമണ്യം, രമിക്കുക, വിഹരിക്കുക, മകിഴുക, വിഹാരം, ദേവം, വിലാസം, ക്ഷ്വേല


Entries from Olam Open Database

Play(noun)::
    കളി,
    വിനോദം,
    നാടകം,
    അഭ്യാസം,
    രീതി,
    ഉല്ലാസം,
    പ്രവര്‍ത്തനം,
    നാടകകൃതി,
    ഇടം,
    പെരുമാറ്റം,
    വിട്ടുവിട്ടുള്ള ചലനം,
    തക്കം,
    സ്വാതന്ത്യം,
    പ്രയോഗം,
    സംഗീതോപകരണം വായിക്കുക,
    വിളയാടുക,
Play(verb)::
    ക്രീഡിക്കുക,
    ചൂതാടുക,
    പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക,
    ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക,
    അഭിനയിക്കുക,
    ആചരിക്കുക,
    കളിക്കുക,
    കളപ്പിക്കുക,
    ഉല്ലസിക്കുക,
    നിസ്സാരമായി വിചാരിക്കുക,
    രമിക്കുക,
    ബാന്‍ഡു മുഴക്കുക,
    കളിപറയുക,
    വിഹരിക്കുക,
    പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    ചലിക്കുക,
    നടിക്കുക,
    വേഷം കെട്ടുക,
    ചേഷ്‌ടകാണിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dungeon, erect, fascinating, അംബീകസുതന്‍, ആതൃപ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean