മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

antic Edit
    വിലക്ഷണമായ, വിചിത്രമായ


antic Edit
Noun
    a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement


antic Edit
Adjective
    ludicrously odd
eg: Hamlet's assumed antic disposition


antic Edit
Verb
    act as or like a clown


Entries from Olam Open Database

Antic(adjective)::
    വിലക്ഷണമായ,
    ഹാസ്യജനകമായ,
    വിചിത്രമായ,
Antic(noun)::
    കോമാളിത്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anthesis, അഴയാതെ, അമരണം, ഭൗമരത്നം, ബങ്കാളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean