മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

colonial Edit
    അധിനിവേശരാജ്യനിവാസി


colonial Edit
Adjective
    of or relating to or characteristic of or inhabiting a colony


colonial Edit
Adjective
    of animals who live in colonies, such as ants


colonial Edit
Adjective
    composed of many distinct individuals united to form a whole or colony
eg: coral is a colonial organism


colonial Edit
Noun
    a resident of a colony


Entries from Olam Open Database

Colonial(adjective)::
    വന്നു താമസിക്കുന്നവന്‍,
    അധിനിവേശരാജ്യ സംബന്ധിയായ,
    കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുന്ന വിദേശികളെ സംബന്ധിച്ച,
Colonial(noun)::
    കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുന്ന വിദേശി,
    കുടിയേറിപ്പാര്‍പ്പ് സംബന്ധിച്ച,
    അധിനിവേശ രാജ്യനിവാസി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മറ്റന്നാള്‍, ആഴക്ക്, ഉള്‍, ഉപനുത, പൃക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean