മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anomalous Edit
    ക്രമവിരുദ്ധമായ, നിറക്കാത്ത


anomalous Edit
Adjective
    deviating from the general or common order or type
eg: advanced forms of life may be anomalous in the universe


Entries from Olam Open Database

Anomalous(adjective)::
    അസാധാരണമായ,
    സാധാരണമല്ലാത്ത,
    അനുചിതമായ,
    ക്രമവിരുദ്ധമായ,
    നിരക്കാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിയാത, ആലാബു, ചെമ്പട, വ്യാപാരി, വീപ്പ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean