മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chafe Edit
    തിരുമ്മി ചൂടുവരുത്തുക, വെറിപിടിപ്പിക്കുക


chafe Edit
Verb
    become or make sore by or as if by rubbing


chafe Edit
Verb
    feel extreme irritation or anger
eg: He was chafing at her suggestion that he stay at home while she went on a vacation


chafe Edit
Verb
    cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations


chafe Edit
Verb
    tear or wear off the skin or make sore by abrading
eg: This leash chafes the dog's neck


chafe Edit
Verb
    cause friction


chafe Edit
Verb
    warm by rubbing, as with the hands


chafe Edit
Noun
    soreness and warmth caused by friction
eg: he had a nasty chafe on his knee


chafe Edit
Noun
    anger produced by some annoying irritation


Entries from Olam Open Database

Chafe()::
    തിരുമ്മുക,
    ഉരച്ചു ചൂടാക്കുക,
    പ്രകോപിപ്പിക്കുക,
Chafe(noun)::
    ഉരസല്‍ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌,
    വെറുപ്പ്‌,
    തേമാനം,
    വെറി,
    ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌,
Chafe(verb)::
    ഉരയുക,
    മുഷിപ്പിക്കുക,
    കോപിപ്പിക്കുക,
    അസഹ്യപ്പെടുത്തുക,
    തിരുമ്മി ചൂടുവരുത്തുക,
    വെറിപ്പിടപ്പിക്കുക,
    ശുണ്‌ഠിപിടിപ്പിക്കുക,
    ഉറഞ്ഞു കേടവരുത്തുക,
    ക്ഷോഭിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deism, spell, spook, അപാച്യ, ഭുജംഗപ്രയാതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean