മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

amusement Edit
    വിനോദം, നേരംപോക്ക്, കളിതമാശ


amusement Edit
Noun
    a feeling of delight at being entertained


amusement Edit
Noun
    an activity that is diverting and that holds the attention


amusement
    ദ്യുതം, വര്‍ക്കരം, വിപഞ്ചി, വിപഞ്ചിക, വിളയാട്ടം, അഭിഹാസം, നരിഷു, ദോസ്ഥം, ആക്രീഡനം, കേളിതം, മജാ, പാരിഹാസ്യം, രമണം, ഹേല, ദേവനം, വിനോദം, നേരമ്പോക്ക്, പോലുമ, ഹര്‍ഷണാ, ക്ഷ്വേല, ക്ഷ്വേല


Entries from Olam Open Database

Amusement(noun)::
    വിനോദം,
    നേരംപോക്ക്,
    വിനോദം,
    കളിതമാശ,
    നേരംപോക്ക്‌,
    പ്രസന്നത,
    ഉല്ലാസം,
    കേളി,
    തമാശ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chafe, അകരപ്പറ്റ്, ആപ്യാന, ആഖുകര്‍ണ്ണി, ചൂലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean