മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

all hail Edit
    സ്വസ്തി


Entries from Olam Open Database

All hail()::
    സ്വസ്‌തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ call off, ബ്രഹ്മക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ബിസവതി, ചടകാമുഖം, മുലക്കച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean