മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

alkalie Edit
    കാരം, ക്ഷാരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ primacy, അവേധ്യ, അഖണ്ഡജ്യോതിസ്സ്, അഹരോന്‍, ചകണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean