മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fizzle Edit
    ഭംഗം, നിഷ്ഫല യത്നം


fizzle Edit
Verb
    end weakly


fizzle Edit
Noun
    a fricative sound (especially as an expression of disapproval)


fizzle Edit
Noun
    a complete failure


Entries from Olam Open Database

Fizzle(noun)::
    ഭംഗം,
    നിഷ്‌ഫല യത്‌നം,
Fizzle(verb)::
    അസഫലമാവുക,
    ശൂല്‌ക്കാരം പുറപ്പെടുവിക്കുക,
    മുരളുക,
    ഇരയ്‌ക്കുക,
    നേരിയ സീല്‍ക്കാര ശബ്‌ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blog, overall, preach, retrench, ഇരിവേല്ലിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean