മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

agape Edit
    അത്ഭുതത്താലോ പ്രതീക്ഷയാലോ വാ തുറന്നു കൊണ്ട്


agape Edit
Adjective
    with the mouth wide open as in wonder or awe
eg: we stood there agape with wonder


agape Edit
Adjective
    with the mouth wide open as in wonder or awe
eg: with mouth agape


agape Edit
Noun
    (Christian theology) the love of God or Christ for mankind


agape Edit
Noun
    selfless love of one person for another without sexual implications (especially love that is spiritual in nature)


agape Edit
Noun
    a religious meal shared as a sign of love and fellowship


Entries from Olam Open Database

Agape()::
    കുറച്ച്‌,
    അദ്‌ഭുതത്താലോ പ്രതീക്ഷയാലോ വായ തുറന്നുകൊണ്ട്‌,
Agape(adjective)::
    തൊടീച്ചുകൊണ്ട്‌,
    താങ്ങിനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട്‌,
    നിന്നും,
    വിസ്‌മയത്താല്‍ വായ്‌ തുറന്ന്‌ കൊണ്ട്‌,
Agape(adverb)::
    വേണ്ടി,
Agape(noun)::
    ക്രിസ്‌തീയ സ്‌നേഹം,
Agape(preposition)::
    ചേര്‍ത്ത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ homocentric, revalue, spectrology, അഭിനിച്നവം, ആമ്രേഡിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean