മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

adobe Edit
    ഇഷ്ടിക, ഇഷ്ടിക ചുട്ടെടുക്കന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിമണ്ണ്
    Sun-dried brick;, used in hot dry climates


adobe Edit
Noun
    the clay from which adobe bricks are made


adobe Edit
Noun
    sun-dried brick; used in hot dry climates


Entries from Olam Open Database

Adobe(noun)::
    വെയിലത്തുണക്കിയ ഇഷ്‌ടിക,
    പച്ചക്കട്ട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delivery, ഭ്രഭംഗം, വൃക്ഷാശ്രയി, മദ്ധ്യമവയസ്സ്, മൂച്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean