മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

impassion Edit
verb
    തീക്ഷ്ണ വികാരാധീനനാക്കുക


impassion Edit
Verb
    to move or affect strongly with passion


Entries from Olam Open Database

Impassion(verb)::
    വികാരാധീനനാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gadget, wherever, അയൂജ, ബ്രഹ്മയജ്ഞം, പെരുമനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean