മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acutely Edit
    തീവ്രമായി, തീക്ഷ്ണമായി
    In an acute manner


acutely Edit
Adverb
    in an acute manner
eg: she pitied her sister acutely


acutely Edit
Adverb
    in an acute manner
eg: acutely aware


acutely Edit
Adverb
    having a rapid onset
eg: an acutely debilitating virus


acutely Edit
Adverb
    changing suddenly in direction and degree
eg: the visor was acutely peaked


acutely Edit
Adverb
    changing suddenly in direction and degree
eg: her shoes had acutely pointed toes


acutely Edit
Adverb
    in a shrewd manner
eg: he was acutely insightful


Entries from Olam Open Database

Acutely(adjective)::
    കടുപ്പമായി,
    തീവ്രമായി,
    അഗാധമായി,
    ഗാഢമായി,
Acutely(adverb)::
    തീവ്രതയോടെ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mile, ചുഴിക്കുത്ത്, ഡീനം, വശംവദ, മുഖ്യനൃപതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean