മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

peccadillo Edit
    നിസ്സാരകുറ്റം, സ്ഖലിതം


peccadillo Edit
Noun
    a petty misdeed


Entries from Olam Open Database

Peccadillo()::
    സ്‌ഖലിതം,
    ക്ഷുദ്രാപരാധം,
    തെറ്റ്‌,
Peccadillo(noun)::
    നിസ്സാരകുറ്റം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lamppost, ആയിക്കോണ്ട്, ആഗ്നിവേശ്യന്‍, വിഹംഗം, അവിമൃശ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean