മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acquaintance Edit
noun
    പരിചയം, പരിചിതന്‍
    Personal knowledge or information, about someone or something


acquaintance Edit
noun
    a relationship less intimate than friendship


acquaintance Edit
noun
    മുഖപരിചയം ഉള്ളയാള്‍
    a person with whom you are acquainted
eg: I have trouble remembering the names of all my acquaintances


acquaintance
    പരിചിതി, അറിമുഖം


Entries from Olam Open Database

Acquaintance(noun)::
    പരിചയക്കാരന്‍,
    മുഖപരിചയം ഉള്ളയാള്‍,
    അറിവ്‌,
    പിടിപാട്‌,
    പിടിത്തം,
    പരിചയം,
    പരിചിതന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chaise, voyeur, അഞ്ജനാവതി, അഗ്നിവധു, അത്തായം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean