മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

accumbent Edit
adjective
    ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന, വിശ്രമിക്കുന്ന
    Lying down; in a position of comfort or rest


accumbent Edit
Adjective
    lying down; in a position of comfort or rest


Entries from Olam Open Database

Accumbent(adjective)::
    ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആരനാളം, ചട്ട, ഛലമതി, മുന്നേ, അച്ചുതണ്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean