മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acclaim Edit
    പുകഴ്ത്തല്‍, കൈകൊട്ടിയോ ആര്‍ത്തുവിളിച്ചോ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക
    (n), Enthusiastic approval, (v)Clap one's hands or shout after performances, to indicate approval


acclaim Edit
Verb
    praise vociferously


acclaim Edit
Verb
    clap one's hands or shout after performances to indicate approval


acclaim Edit
Noun
    enthusiastic approval
eg: the book met with modest acclaim


Entries from Olam Open Database

Acclaim(noun)::
    കൈകൊട്ടുക,
    കൈകൊട്ടിയോ ആര്‍ത്തുവിളിച്ചോ അംഗീകരിക്കുക,
    സ്വീകരിക്കുക,
    കൈകൊട്ടല്‍,
    സ്‌തുതി ഘോഷിക്കല്‍,
Acclaim(verb)::
    സ്‌തുതിഘോഷിക്കുക,
    കൈകൊട്ടുക,
    കൈകൊട്ടിയോ ആര്‍ത്തുവിളിച്ചോ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക,
    അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക,
    സോത്സാഹം അംഗീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ frieze, galleon, overt, cinchona, ബന്ന്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean