മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

culture Edit
    മനോവികാസം, ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ക്കാര മാതൃക


culture Edit
Noun
    a particular society at a particular time and place


culture Edit
Noun
    the tastes in art and manners that are favored by a social group


culture Edit
Noun
    all the knowledge and values shared by a society


culture Edit
Noun
    (biology) the growing of microorganisms in a nutrient medium (such as gelatin or agar)
eg: the culture of cells in a Petri dish


culture Edit
Noun
    a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality


culture Edit
Noun
    the attitudes and behavior that are characteristic of a particular social group or organization
eg: the developing drug culture


culture Edit
Noun
    the attitudes and behavior that are characteristic of a particular social group or organization
eg: the reason that the agency is doomed to inaction has something to do with the FBI culture


culture Edit
Noun
    the raising of plants or animals
eg: the culture of oysters


culture Edit
Verb
    grow in a special preparation


Culture
    സംസ്കാരം, സംസ്കൃതി


Entries from Olam Open Database

Culture(noun)::
    സംസാക്കാരം,
    ബുദ്ധിപരമായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഫലമായ മാനസിക പരിഷ്‌കൃതി,
    മനോവികാസം,
    ഒരു പ്രത്യേക സംസ്‌ക്കാരമാതൃക,
    വളര്‍ത്തല്‍,
    സംസ്‌കാരം,
    സംസ്‌ക്കരണം,
    സംസ്‌ക്കാരസമ്പത്ത്‌,
    സംസ്കാരം,
    ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാര മാതൃക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ burnish, heinous, latitude, bloodletting, വാഴിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean