മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abomination Edit
    കൊടിയ അറപ്പ്, വെറുപ്പ്, ജുഗുപ്സാപാത്രം
    Hate coupled with disgust


abomination Edit
Noun
    a person who is loathsome or disgusting


abomination Edit
Noun
    hate coupled with disgust


abomination Edit
Noun
    an action that is vicious or vile; an action that arouses disgust or abhorrence
eg: his treatment of the children is an abomination


Entries from Olam Open Database

Abomination()::
    ജുഗുപ്‌സ,
Abomination(noun)::
    വിദ്വേഷം,
    അറപ്പ്‌,
    അശുദ്ധി,
    കൊടിയഅറപ്പ്‌,
    ജുഗുപ്‌സാപാത്രം,
    വെറുപ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ admittance, supernal, ചാര, ആരവം, ഗാന്ധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean