മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fuddle Edit
    കുടിച്ചു ലക്കില്ലാതാക്കക, അന്തം വിട്ടു കുടിപ്പിക്കുക


fuddle Edit
Noun
    a confused multitude of things


fuddle Edit
Verb
    make stupid with alcohol


fuddle Edit
Verb
    consume alcohol


fuddle Edit
Verb
    be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly


fuddle
    മദിപ്പിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Fuddle(verb)::
    കുടിച്ചു ലക്കില്ലാതാകുക,
    അന്തം വിട്ടു കുടിപ്പിക്കുക,
    ചിന്താക്കുഴപ്പം വരുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ taxology, അകൃതക, അദ്ധ്വാനം, ഇലച്ചിക്കുക, വിചുള്ളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean