മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശശധരന്‍ Edit
    ചന്ദ്രന്‍
    moon


Entries from Datuk Database

ശശധരന്‍(നാമം):: ചന്ദ്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spire, അഞ്ചാംകെട്ട്, അയോമുഖി, പ്രയോജകന്‍, പ്രേതേശ്വരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean