മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

successive Edit
    തുടര്‍ച്ചയായ, ക്രമബദ്ധമായ


successive Edit
Adjective
    in regular succession without gaps


Entries from Olam Open Database

Successive(adjective)::
    ക്രമമായ,
    തുടര്‍ച്ചയായ,
    തുടര്‍ന്നുവരുന്ന,
    അനുസ്യൂതമായ,
    ഇടവിടാതുള്ള,
    ക്രമബദ്ധമായ,
    പടിപടിയായ,
    ക്രിമകമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mock-heroic, screech, അച്യുതാഗ്രജന്‍, അനുജീവി, പോതാച്ഛാദനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean